Akademia Pana Boga -
Przedszkole Niepubliczne

Dzieci są najcenniejszym darem od Boga. Kierując się tym stwierdzeniem, chcemy aby dorastały one w warunkach pełnych radości i miłości. Wszelkie podejmowane przez nas działania zmierzają do przedstawienia dziecku wielu możliwości, jakie oferuje świat. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy z nas jest wyjątkowy, proponujemy indywidualne podejście do każdego dziecka, umożliwiające rozwijanie talentów, rozbudzanie pasji i zainteresowań.

Ogromną uwagę skupiamy również na tym, aby wyposażyć naszego wychowanka w solidne podstawy intelektualne i emocjonalne. Dążymy do tego, aby nasi przyszli absolwenci byli osobami otwartymi, twórczymi, komunikatywnymi, doskonale przygotowanymi do następnych szczebli edukacyjnych.

Akademia Pana Boga jest przedszkolem katolickim, którego podstawową zasadą jest miłość do Boga i drugiego człowieka, jak również szacunek do samego siebie.

Tutaj naucza się i kształci umiejętności ukierunkowane na takie wartości jak prawda, dobro i piękno. Dbamy o dobro wspólne oraz o gotowość do podjęcia wysiłku odpowiedzialności za siebie i innych.

• stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości.

• kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.

• rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.

• rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność.

• pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.

• traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

• przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesów, ale też radzenia sobie z porażkami.

• uczymy dzieci dobrych manier oraz podstawowych czynności domowych

Absolwenci naszego przedszkola są:

• aktywni, twórczy, chętni do działania,

• potrafią szanować siebie, są wrażliwi na potrzeby innych,

• mają ukształtowane poczucie własnej wartości,

• są dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji.

Cele i zadania przedszkola.

• troska o wychowanie dzieci w duchu wartości i zasad katolickich: miłości do Boga i Ojczyzny, szacunku dla każdego człowieka

• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty) oraz postawy patriotycznej;

• troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;

• podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, językowej i religijnej;

• przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

• rozwijanie samodzielności i kreatywności u dzieci oraz współpracy w grupie.

• wspieranie i współpraca z rodzinami w wychowaniu dzieci zgodnie z Nauką Społeczną Kościoła Katolickiego.

• rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć

• uczenie umiejętności logicznego myślenia

• wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych,

• budowanie systemu wartości,

• kształcenie u dzieci odporności emocjonalnej,

• rozwoju i umiejętności współdziałania z innymi,

• umiejętności nazywania i wyrażania uczuć, dyskusji

• motywowanie do odkrywania i poznawania świata

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,

• fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej, sportowej

• uczenie troski o zdrowie i higienę

• odkrywanie w dziecku pokładów radości i piękna

• dbanie o wszechstronny rozwój

• zapewnienie opieki i wspomaganie w rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku

• umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

• rozwijanie wrażliwości moralnej

• postrzeganie wartości rodziny jako podstawowej grupy społecznej w życiu młodego człowieka

• współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze

„ Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci” – Św. Augustyn z Hippony.