Polityka Prywatności

Polityka Prywatności KATOLICKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
„AKADEMIA PANA BOGA”
z siedzibą w Tarnowskich Górach,
przy ul. Jana Kazimierza 21, 42-605
w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób, składających oferty pracy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowiska pracy
ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Boga” z siedzibą przy ulicy Jana Kazimierza 21), kontakt e-mail: biuro@akademiapanaboga.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1)przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy
▪art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania pozostałych danych przez kandydata
▪art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO* (w tym danych o stanie zdrowia),

2)przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:

▪art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu),
ODBIORCY DANYCH: Państwa dane będą przekazywane (w odpowiednich sytuacjach powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwa, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, podmiotom leczniczym w zakresie kierowania kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe w zależności od celu będą przetwarzane przez następujący okres:

1)w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy – 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji;
2)w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody- do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,
3)w celu przeprowadzenia późniejszych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

3

▪prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,▪prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),
▪prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*; art. 9 ust. 2 lit. a RODO* oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
▪prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
▪prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, którego dane podane są w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Administratora, listownie bądź wysyłając żądanie na adres e-mail.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
4

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Boga” nawiązuje kontakty biznesowe
ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Boga”, kontakt e-mail: biuro@akademiapanaboga.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),

2)Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.
CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1)w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu zakończenia kontaktów biznesowych,
2)w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji.

TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

▪prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
▪prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać relacje biznesowe a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

5

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi podpisywana jest umowa o współpracy
ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Boga”, kontakt e-mail: biuro@akademiapanaboga.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1)Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
2)Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
3)Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

4)Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).

5)Ściągania należności na podstawie:
▪ Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).
ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1)w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
2)w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3)w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
4)w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
5)w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

6
▪prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
▪prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
▪prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

7

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących (pracownicy, współpracownicy) kontrahentów oraz dostawców
ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Boga”, kontakt e-mail: biuro@akademiapanaboga.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1)Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).
2)Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
3)Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
4)Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
5)Ściągania należności na podstawie:
▪ Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).
ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1)w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu,
2)w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3)w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
4)w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
5)w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,

8
▪prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
▪prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

9

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących
ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Boga”, kontakt e-mail: biuro@akademiapanaboga.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1)Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).
2)Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).
ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.
CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1)w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- do momentu zakończenia korespondencji,
2)w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
▪prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
▪prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
▪prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
▪prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

10

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej www.akademiapnaboga.pl
ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Boga”, kontakt e-mail: biuro@akademiapanaboga.pl CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE: Państwa dane przetwarzane są w celu:
1)Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
•art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
2)Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
•art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),
3)Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:
•art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)
ODBIORCY DANYCH: Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.
CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.
TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
▪prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
▪prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne.
*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

11

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych
ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Boga”, kontakt e-mail: biuro@akademiapanaboga.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1)Podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do pojęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
2)Zawarcia i wykonania umowy zlecenia na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
3)Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozporządzeń wykonawczych w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej,
4)Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
5)Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dobre imię)
6)Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych) w związku z art. 29 RODO*.
7)Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).

ODBIORCY DANYCH:
Państwa dane będą przekazywane (w odpowiednich sytuacjach powierzane) dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług hotelarskich oraz innych usług noclegowych w zakresie delegowania zleceniobiorcy oraz organizacji wyjazdów służbowych, podmiotom świadczącym usługi przewozu osób, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym w zakresie wypłaty wynagrodzenia, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe.

CZAS PRZETWARZANIA:

12

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1)w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zlecenia- do czasu podpisania umowy zlecenia,
2)w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
3)wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych- 10 lat od zakończenia umowy zlecenia,
4)w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
5)w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy/umowy zlecenia,
6)w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia,
7)w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.

TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
▪prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
▪prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy zlecenia. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów czyli podpisania oraz realizacji umowy zlecenia.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

13

Klauzula informacyjna dla osób odbywających staż
ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Boga”, kontakt e-mail: biuro@akademiapanaboga.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1)Wypełnienia obowiązków przewidzianych w umowie dotyczącej odbywania stażu na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2)Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
3)Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych) w związku z art. 29 RODO*.
4)Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).
5)Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dobre imię).
ODBIORCY DANYCH:
Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1)w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w umowie dotyczącej odbywania stażu- do czasu zakończenia umowy na odbycie stażu,
2)w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3)w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia,

14

4)w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.
5)w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 3 lata od zakończenia umowy odbywania stażu.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
▪prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
▪prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy odbycia stażu. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów czyli podpisania oraz realizacji umowy o odbycie stażu.
ŹRÓDŁO DANYCH:
Dane osobowe zostały udostępnione przez Urząd Pracy kierujący osobę do odbycia stażu.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

15

Klauzula informacyjna dla osób zapisujących dzieci do Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Akademia Pana Boga” oraz klubiku Dziecięcego „Akademia Pana Boga”
ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Akademia Pana Boga”, kontakt e-mail: biuro@akademiapanaboga.pl CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1)Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
2)Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
▪art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
3)Prowadzenia sprawozdawczości względem organów publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie:
•art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, aktów wykonawczych do niniejszej ustawy oraz ogółem przepisów dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
4)Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
ODBIORCY DANYCH: Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
1)w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy (zakończenia pobytu dziecka w żłobku),
2)w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
3)w celu prowadzenia sprawozdawczości względem organów publicznych- 5 lat od zakończenia pobytu dziecka w żłobku,
4)w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy na świadczenie opieki na dziećmi.
TWOJE PRAWA: Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
▪prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

16

▪prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
▪prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
▪prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. podpisania umowy oraz świadczenia opieki nad dzieckiem zgodnie z umową.
* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE